Disclaimer
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en bewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en LogWise deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. LogWise zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links van websites van derden.
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen tot aan LogWise (Netherlands) BV en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
LogWise is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Privacy
LogWise hecht grote waarde aan een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. LogWise zal bij het gebruik van de persoonsgegevens altijd de toepasselijke wet- en regelgeving naleven. In het vervolg van deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij aan uw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daar mee doen, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens
LogWise maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Dit zijn bijvoorbeeld verzamelde gegevens van alle bezoekers in één maand. Doordat alleen bepaalde specifieke kenmerken worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het percentage bezoekers in de categorie 25-35 jaar, kunnen die anonieme gegevens niet worden gebruikt om te achterhalen wie in die leeftijdscategorie zitten. LogWise kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt, bijvoorbeeld om bepaalde informatie te verkrijgen. Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan uw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer u onze site bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de web-server noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet-provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor LogWise niet mogelijk om alleen aan de hand van uw IP-adres uw identiteit te achterhalen, als u die ons niet zelf vertelt. LogWise kan alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar u worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen LogWise een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die onze website bezoeken.

Het gebruik van uw persoonsgegevens
Wij slaan uw persoonsgegevens op in een centrale databank en verwerken deze persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die u vooraf zijn meegedeeld. Zo zullen uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld voor het verzenden van facturen. Verder kunnen verbruiksgegevens worden vastgelegd voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, alsmede het voorkomen of opsporen van fraude. LogWise wil uw persoonsgegevens ook graag gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten of producten die LogWise aanbiedt. Wanneer u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, dan kunt u LogWise dit per e-mail of per post laten weten. LogWise zal meteen na ontvangst van uw verzoek het versturen van marketinginformatie stopzetten. LogWise verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die LogWise met u heeft gesloten.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
LogWise zorgt er voor dat alle redelijke technische- en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. U hebt altijd het recht om aan LogWise te vragen welke persoonsgegevens met betrekking tot u in het gegevensbestand van LogWise zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u LogWise verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. LogWise zal die aanpassingen zou snel mogelijk verrichten, of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Wanneer u meent dat het gebruik dat LogWise van uw persoonsgegevens maakt, niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor u deze heeft gegeven of afwijkt van deze Privacy Verklaring, kunt u dit per e-mail of per post aan LogWise doorgeven. LogWise zal vervolgens contact met u opnemen om na te gaan wat uw bezwaren zijn en hoe aan uw wensen tegemoet gekomen kan worden.